Volume 7, Number 2:8-49;2018
American Journal of Clinical and Experimental Immunology


Shanshan Zhou, Han Jiang, Han Wang, Hongxiang Lu, Rong Chen, Huaxi Xu, Zhaoliang Su, Xiaoyi Shao: Reg3β from cardiomyocytes regulated macrophage migration, proliferation and functional skewing in experimental autoimmune myocarditis. Am J Clin Exp Immunol 2018;7(2):8-15. (Full text, PDF).

Zhi-Gang He, Quan Wang, Run-Shan Xie, Yong-Sheng Li, Qing-Xiong Hong, Hong-Bing Xiang: Neuroanatomical autonomic substrates of brainstem-gut circuitry identified using transsynaptic tract-tracing with pseudorabies virus recombinants. Am J Clin Exp Immunol 2018;7(2):16-24. (Full text, PDF).

Rong-Zhen Liang, Feng Huang: Highlights of the international symposium of clinical immunology 2017. Am J Clin Exp Immunol 2018;7(2):25-26. (Full text, PDF).

Xiu-Xiu Sun, Su-Su Li, Man Zhang, Qiao-Mei Xie, Jian-Hua Xu, Sheng-Xiu Liu, Yuan-Yuan Gu, Fa-Ming Pan, Jin-Hui Tao, Sheng-Qian Xu, Shuang Liu, Jing Cai, De-Guang Wang, Long Qian, Chun-Huai Wang, Li Lian, Hui Xiao, Pei-Ling Chen, Chun-Mei Liang, You-Bing Fang, Qiang Zhou, Hai-Liang Huang, Hong Su, Hai-Feng Pan, Dong-Qing Ye, Yan-Feng Zou: Association of HSP90B1 genetic polymorphisms with efficacy of glucocorticoids and improvement of HRQoL in systemic lupus erythematosus patients from Anhui Province. Am J Clin Exp Immunol 2018;7(2):27-39. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Guo-Ji Yang, Shi-Xian Wu, Dong-Qing Li, Ying-Bo Xu, Cheng-Hong Ma, Jun-Ling Wang, Wei-Wen Chen: The guiding role of bone metabolism test in osteoporosis treatment. Am J Clin Exp Immunol 2018;7(2):40-49. (Full text, PDF).
AJCEI Copyright © 2012-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA